Help Rewrite Apache sang Nginx

Thảo luận trong 'Server Configuration and Hosting' bắt đầu bởi pdinh97qng, 06/09/2016.

 1. pdinh97qng

  pdinh97qng Thượng Đế

  Tham gia:
  12/05/2015
  Bài viết:
  235
  Đã được thích:
  210
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  :eek: Em vừa mới chuyển sang nginx nhưng lại không biết rewrite từ file .htaccess (Apache) sang conf (Nginx). bác nào rành vụ này giúp em với.:oops:

  Mã:
  # Comment the 2 lines below if the server returns 500 errors!
  Options -Indexes
  Options +FollowSymLinks
  
  #Uncomment following lines if you want to use image caching!
  #
  # ExpiresActive On
  # ExpiresDefault A1209600
  # ExpiresByType text/html A1
  #
  
  # Uncomment following lines if Apache doesnt support MultiViews!
  
    RewriteEngine On
  
    # Uncomment the 2 lines below if you are using www.domain.com
    # as the baseurl for the site and users access your site
    # via domain.com (THIS IS REQUIRED FOR JQUERY TO WORK)
  
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]
  
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule .* loader.php [L,QSA]
  
  
  # Edit below lines and set to
  # ErrorDocument CODE /RELATIVE/error.php
  # If the script is installed in the default document
  # root then relative is null.
  #ErrorDocument 401 /error.php
  #ErrorDocument 403 /error.php
  #ErrorDocument 404 /error.php
  
   
  Bài viết mới
  Lỗi forum khi post bài
  Lỗi forum khi post bài bởi maxrena, 09/03/2020 lúc 16:27:15
  THB thích bài này.
 2. tri78

  tri78 Thượng Đế

  Tham gia:
  13/05/2015
  Bài viết:
  306
  Đã được thích:
  257
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Vụ này hại não lắm, trên mạng có 1 số trang hỗ trợ convert sang nhưng phần đa lỗi. Phải tự tìm rồi làm lại từng đoạn code.
   
  THB thích bài này.
 3. vanphu113

  vanphu113 Khách VNXF

  PHP:
  location / {
  if (
  $http_host ~* "^domain.com"){
  rewrite ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 redirect;
  }
  if (!-
  e $request_filename){
  rewrite ^(.*)$ /loader.php break;
  }
  }
   
  pdinh97qng thích bài này.
 4. tri78

  tri78 Thượng Đế

  Tham gia:
  13/05/2015
  Bài viết:
  306
  Đã được thích:
  257
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Chưa đủ đâu, để chạy ok thì cái nginx.conf phải gần 1 trang A4
   
 5. 2-tek

  2-tek Thượng Đế

  Tham gia:
  27/06/2015
  Bài viết:
  275
  Đã được thích:
  214
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Designer
  Nơi ở:
  HCMC
  Web:
  Edit default.conf:

  Mã:
  #
  # The default server
  #
  server {
    listen    80;
    server_name 2-tek.org;
  
    #charset koi8-r;
  
    #access_log logs/host.access.log main;
  
    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;
  
    location / {
      root  /usr/share/nginx/html;
      index index.php index.html index.htm;
      try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
    }
  
    location /internal_data/ {
      internal;
    }
    location /library/ {
      internal;
    }
  
    error_page 404       /404.html;
    location = /404.html {
      root  /usr/share/nginx/html;
    }
  
    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  /usr/share/nginx/html;
    }
  
    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
    #
    #location ~ \.php$ {
    #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
    #}
  
    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    location ~ \.php$ {
      root      /usr/share/nginx/html;
      fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    }
  
    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
      expires 365d;
    }
  
    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    #location ~ /\.ht {
    #  deny all;
    #}
  }
  Nhiu đó đủ rồi! Cứ xem 2-tek cùa mình ! Nhớ xóa hết các file .htaccess đi nhé!
   
  pdinh97qng thích bài này.
 6. tri78

  tri78 Thượng Đế

  Tham gia:
  13/05/2015
  Bài viết:
  306
  Đã được thích:
  257
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Của mình nhiều hơn, chặn dải ip từ 1 file txt. chống F5, khóa thư mục bằng pass.... đủ cả :D
   
  pdinh97qng thích bài này.
 7. pdinh97qng

  pdinh97qng Thượng Đế

  Tham gia:
  12/05/2015
  Bài viết:
  235
  Đã được thích:
  210
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Cảm ơn các bácYes~~
   

Chia sẻ trang này