Navigation (Điều hướng)

Trên tất cả các trang cài đặt XenForo của bạn, bên dưới hình ảnh logo trong header, bạn sẽ tìm thấy một dải liên kết, mỗi liên kết dẫn đến một khu vực khác của trang web hoặc mở ra menu chứa các liên kết bổ sung.

Dải liên kết này được gọi là Public Navigation (Điều hướng chung), và được điều khiển bằng các công cụ được cung cấp trong phần Setup của control panel.

Public Navigation (Điều hướng chung)

Các khái niệm

Điều hướng được chia thành top-level navigationsub-navigation. Mục Top level navigation sẽ xuất hiện trong dải liên kết trên cùng trong header trang web của bạn, trong khi các liên kết sub-navigation sẽ được hiển thị bên dưới các mục top-level navigation đã được chọn.

Truy cập các khu vực khác nhau của trang web sẽ tự động chuyển đổi lựa chọn mục top-level, để hiển thị các item sub-navigation đúng ngữ cảnh cho khu vực của trang web bạn đang xem.

Các item sub-navigation có thể có các item con, sẽ được hiển thị trong các menu popup khi item cha của chúng được chọn.

Ngoài ra còn có một tập hợp các item sub-navigation không có item cha - đây là những item sẽ được hiển thị trong header khi không có item cấp cao nhất nào được chọn.

Default navigation (Điều hướng mặc định)

Khi bạn truy cập công cụ public navigation lần đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy bố cục default navigation, bao gồm các item top-level navigation như Home, Forums, What's new, và Members.

Mỗi một trong số này là các liên kết thích hợp cho khu vực đó của trang web, ví dụ: bên trong Forums là các liên kết để tìm các chủ đề chứa các bài viết của bạn hoặc các chủ đề mà bạn bắt đầu.

Item top-level navigation Home khác Forums, ở chỗ nó không có sub-navigation và chỉ hoạt động như một liên kết đến URL bạn chỉ định trong tùy chọn Home page URL của các tùy chọn chính trong XenForo.

Chú thích

Mặc định các item top-level navigation kiểm soát chức năng XenForo quan trọng, vì vậy trong khi bạn có thể đổi tên và sắp xếp lại chúng, và tổ chức lại các item sub-navigation của chúng, bạn không nên loại bỏ chúng hoặc thay đổi kiểu (type) của chúng.

Chỉnh sửa và thêm các item mới

Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh public navigation, xây dựng các cây liên kết hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cho trang web của riêng bạn.

Mức chỉnh sửa đơn giản nhất bao gồm việc chỉ cần bật và tắt các item navigation, có thể thực hiện bằng các tiện ích toggle trong danh sách navigation. Lưu ý rằng việc tắt một item navigation cũng sẽ tắt tất cả các item navigation con được gắn với nó.

Để kiểm soát thêm, nhấp vào tên của item navigation và trình soạn thảo sẽ được tải, nơi bạn có thể thay đổi tên, thứ tự hiển thị và loại của item navigation.

Đây là tên nội bộ duy nhất được cung cấp cho từng item navigation. Trong khi tên không quan trọng, bạn nên chọn một tên mô tả, vì giá trị này không thể thay đổi một khi nó đã được đưa ra thiết lập ban đầu của nó.

Title (Tiêu đề)

Bạn có thể cung cấp cho các item navigation của bạn bất kỳ tên nào bạn muốn, mặc dù tiêu đề ngắn gọn, mô tả luôn tốt nhất.

Parent navigation entry (Điều hướng gốc ban đầu)

Nếu bạn thay đổi điều hướng gốc ban đầu cho một item, item đó sẽ trở thành item sub-navigation cho navigation gốc bạn chọn. Cẩn thận không di chuyển các công cụ quan trọng khỏi navigation gốc chính xác của chúng hoặc khách truy cập của bạn có thể thấy trang web của bạn gây nhầm lẫn khi điều hướng.

Display order (Thứ tự hiển thị)

Display order (Thứ tự hiển thị) là một số lựa chọn của bạn. Các item có giá trị thứ tự hiển thị cao sẽ hiển thị sau các item có giá trị thứ tự hiển thị thấp khi được đính kèm với cùng một item cha.

Type (Loại)

Thay đổi type (loại) của item navigation sẽ thay đổi trình soạn thảo để hiển thị các điều khiển thích hợp cho loại đã chọn.

  • Basic: một item navigation cơ bản là một liên kết đơn giản, hoặc một navigation gốc của các liên kết khác. Một text box có nhãn Link sẽ được hiển thị và liên kết phải được nhập đầy đủ http://example.com/path/to/my-page.html style URL, hoặc như một {{ link('whats-new/posts') }} style biểu hiện nếu trang đích là trang XenForo nội bộ.
  • Node: loại điều hướng đặc biệt này sẽ hiển thị node mà bạn chọn trong menu Node, cùng với một menu popup hiển thị các node nằm trong node được chọn đó. Nó có thể hữu ích cho việc cung cấp các liên kết trực tiếp đến nodes/forums có thể không dễ dàng được khám phá. Lưu ý rằng các điều khoản được áp dụng và người dùng có thể không thường xem node đã chọn hoặc bất kỳ node nào của nó sẽ không thấy node trong item navigation.
  • Callback: tùy chọn nâng cao này sẽ gọi class PHP và phương thức được chỉ định trong trường Callback. Điều này tốt nhất cho các nhà phát triển add-on.